Thực trạng ô nhiễm môi trường nước và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch