Thực trạng nguồn nước hiện nay và những biện pháp khắc phục